Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Ingrid Vlčeková, Oravský Podzámok 70, IČO: 47119357, DIČ: 1046481887, IČ DPH: SK1046481887, zapísaná v Živnostenskom registri: Dolný Kubín, číslo živn. registra 530-10440, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). 

Kontaktné údaje predávajúceho:
Ingrid Vlčeková
Oravský Podzámok 70
IČO: 47119357
DIČ: 1046481887
IČ DPH: SK1046481887

Živnostenský register Dolný Kubín, číslo živn. registra 530-10440

Telefón: 0905 333 248
E-mail: ingrid@vlcekservis.sk / vlcekovaingrid@gmail.com

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:
osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom)

2. Povinnosti predávajúceho

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. 

3. Povinnosti kupujúceho 

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
V zmysle obchodných podmienok je kupujúci povinný prevziať a zaplatiť svoju objednávku (Na dobierku) pri dodaní v čo najkratšom čase.

4. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.  
Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky písomne, alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

5. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu a to zaslaním emailu na adresu info@vlcekservis.sk, prípadne telefonicky. Najlepšie, v čo najkratšom čase.
V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci ako predmet správy „Storno objednávky“, do správy uvedie: Číslo objednávky, Meno a Priezvisko.
Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.)
• ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
• ak z dôvodu vypredania zásob alebo, ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať, alebo dodať v dohodnutej cene alebo v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení
• predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 7 dní rovnakým spôsobom, ako bola uskutočnená platba.

6. Dodacie podmienky a termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu.

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare. V prípade, že by sa doba dodania predĺžila, kupujúci bude o nej včas informovaný.
Dodacie doby uvedené pri produktoch sú informačné a nemajú záväzný charakter. 

Informácia o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru: Kupujúci berie na vedomie, že tovar s dostupnosťou "Na objednávku" (prípadne s inou uvedenou dodaciu dobou, ktorá jednoznačne definuje dodanie do určitej doby napr. "Do 5 až 10 pracovných dní" - znamená tovar, ktorý je potrebné objednať u dodávateľa a je na objednávku), ktorý je potrebné objednať u výrobcu, môže byť v čase objednania už u výrobcu nedostupný, z dôvodu vypredania zásob a podobne. Ak táto situácia nastane, predávajúci kontaktuje kupujúceho v čo najkratšom čase a dohodne sa na ďalšom postupe pri vybavovaní objednávky.

Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom zvoleného spôsobu prepravy pri elektronickej objednávke na meno a adresu objednávajúceho a to v lehote od 1 do 25 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim, v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade (dostupnosť na sklade a termín odoslania je uvedený pri každom tovare).
Tovar s dostupnosťou "Na objednávku", prípadne s inou uvedenou dodaciu dobou, ktorá jednoznačne definuje dodanie do určitej doby - znamená tovar, ktorý je potrebné objednať u dodávateľa a dodacia doba je od 5 do 20 pracovných dní.
Tovar označený s dostupnosťou "Skladom" odosielame najneskôr následujúci pracovný deň. V prípade objednania tovaru označeného "Skladom" pri spôsobe platby na bankový účet odosielame objednávku až po prijatí platby na náš bankový účet.
Kupujúci bude mailom informovaný o približnom najbližšom možnom termíne dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámené písomne, mailom na info@vlcekservis.sk
Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom:
1. Kuriérskej spoločnosti
2. Slovenskou poštou
3. Osobným odberom na zvolenej pobočke v objednávke
4. Vlastnou dopravou predávajúceho

Predávajúci doručuje tovar do následujúcich krajín: Slovensko   

Nedodanie tovaru v dohodnutom termíne, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

Čo ak si vyberiete viacero druhov tovaru s rôznymi termínmi odoslania?

V takomto prípade budú všetky Vaše veci odoslané naraz jednou zásielkou v termíne, ktorý je uvedený pri tovare s najdlhšou dobou expedovania.
Príklad: Objednali ste si disky, s dostupnosťou "SKLADOM" - a napr. ďalšiu položku pneumatiky s dobou dodania do 5-10 pracovných dní. Vaša objednávka bude odoslaná v termíne do 5-10 pracovných dní.
Ak by ste potrebovali odoslať tovar, ktorý je na sklade z takejto objednávky, kontaktujte nás vopred. Nájdeme vhodné riešenie.

7. Cena, ceny dopravy a spôsob platby

Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke.

Poštovné / náklady na doručenie (SLOVENSKO):
• prostredníctvom kuriérskej služby DPD: 2.50 EUR (s DPH) (Cena za 1ks pneumatiky/disku)
• prostredníctvom kuriérskej služby DPD: 2.50 EUR (s DPH) - platí pre zásielky do hmotnosti 3kg (napr. Doplnky - vymedzovacie krúžky, matice...)
• prostredníctvom Slovenskej pošty: 3.90 EUR (s DPH) - platí pre zásielky do hmotnosti 3kg (napr. Doplnky - vymedzovacie krúžky, matice...)

Formy platby:
• platba bankovým prevodom
• platba na dobierku - platba pri prevzatí tovaru
• platba pri osobnom prevzatí v hotovosti na predajni

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu VlcekServis.sk sú platné v čase objednania tovaru. Poštovné a balné náklady sú zobrazené a vypočítané v priebehu objednávky. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky. Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky. Predávajúci môže kupujúcemu vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej hodnote, ako odmenu za vernosť, opakované nákupy, pri príležitosti narodenín kupujúceho, výhry v súťaži atp. 

8. Nedoručené zásielky

Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú v minulosti neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach, ak s tým kupujúci súhlasil.
Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred, k čomu zákazníkovi bude zaslaný e-mail s odkazom na platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude automaticky stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.
Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

9. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Vrátiť nemožno tovar, ktorý už bol používaný, prípadne javí známky montáže.

Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:
Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Prepravné náklady pri Odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

Tovar nám zašlite späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. 

Adresa pre vrátenie / reklamovanie tovaru:
VlcekServis.sk
Oravský Podzámok 44
027 41 Oravský Podzámok
Slovensko

10. Záručné podmienky a záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení + Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa.
Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Výnimkou je tovar z kategórie "Bazar", resp. tovar, ktorý bol používaný, na ktorý je poskytnutá záručná doba 12 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na VlcekServis.sk.

11. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vlcekservis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.


V
 Oravskom Podzámku, 25. Mája 2018