Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu Vlčekservis.sk

 

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

1. Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.Vlcekservis.sk je spol. VLČEK servis, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 70.
Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

2. Záručné podmienky
Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru pozorne preštudovať priložený návod a zakúpený tovar používať podľa pokynov v ňom uvedených.
Reklamácie sa budú posudzovať v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z. občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. Intenzívnym používaním môže byť životnosť kratšia než záručná doba.
Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.Vlcekservis.sk.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Podmienky reklamácie
Reklamovaný výrobok musí byť pri uplatňovaní záručného nároku čistý. Predávajúci môže uplatnenie záručného nároku odmietnuť, ak je reklamovaný výrobok hygienicky nevyhovujúci.
Reklamačné konanie môže byť zahájené, ak kupujúci preukáže nákup reklamovaného tovaru dokladom o jeho kúpe.

Záruka sa vzťahuje na:
Výrobné a materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste.
Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, príp. znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebovanie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

Záruka sa nevzťahuje na:
- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a súčasti majúce pôvod v opotrebení používaním počas záručnej doby
- opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
- opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
- mechanické poškodenie (roztrhnutím, prederavením, prerezaním, a pod., okopanie obuvi, pretrhnutie či prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi, atď.)
- predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a šírky obuvi
- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok.

4. Uplatnenie reklamácie
Miestom pre uplatnenie reklamácie je: www.Vlcekservis.sk je VLČEK servis, s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok č. 70., tel. +421 905 333 248 - Ingrid Vlčeková (Konateľ), e-mail: info@vlcekservis.sk.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, ihneď po prejavení sa závady výrobku. Pri používaní vadného výrobku môže dôjsť k zintenzívneniu závady, znehodnoteniu tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru.
Kupujúci je povinný k reklamovanému tovaru priložiť dokladu o kúpe tovaru a môže použiť formulár pre výmenu/reklamáciu/odstúpenie od zmluvy - kde uvedie vady a popis reklamácie.
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje (viď. Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie), je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného výrobku za nový výrobok.
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie

§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vlcekservis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. 
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tento RP nadobúda platnosť zverejnením na internetovej stránke Vlcekservis.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.